Tag et kig i vores katalog, hvis I er nysgerrige på, hvem vi er og hvad vi laver. Sommetider er eksemplets magt bare bedst.

Formidling:

MONEY ISSUESHvis vi skal forbedre vilkårene for freelancere, løstansatte, kreative og atypisk beskæftigede er vi nødt til at tale om løn og økonomi. For at bryde tavsheden igangsatte vi en indsamling af money issues og udgav en zine om udfordringerne ved gratis og underbetalt arbejde.

Dårlige vilkår feeder på tavshed

Løn er for mange desværre et individuelt og tabubelagt anliggende, men dårlige vilkår trives med tavshed. For at synliggøre udfordringerne med løn og betaling spurgte vi atypisk beskæftigede, hvilke udfordringer de havde oplevet med løn og betaling. Vi delte deres fortællinger fra forskellige brancher på vores sociale medier.

Zine: Tal om dine money issues

Foruden indsamlingen af money issues udgav vi en zine, som formidler udfordringerne ved gratis og underbetalt arbejde. Zinen indeholder bl.a. en samtaleguide med gode spørgsmål, man kan tage op med venner og kolleger. Opgøret med dårlige lønvilkår starter med, at vi bryder tavsheden.

Se et udpluk af de fortællinger vi fik tilsendt her og flere på vores instagram.Workshop: Talk Town / Kvindernes internationale kampdag

Sexisme og usikre arbejdsvilkårMeget tyder på, at folk i usikre og løse ansættelsesforhold har en mere udsat position ift. sexisme på arbejdspladsen. Sammen med det normkritiske konsulentbureau Norm afholdt vi derfor to workshops, som udforskede sammenhængen mellem sexisme og prekarisering. Den ene på Kvindernes internationale kampdag, den anden på festivalen Talk Town.

Anden bølge #Metoo

I anden bølge af #metoo væltede det frem med vidnesbyrd fra kvinder, der har været udsat for seksuelle krænkelser og overgreb. En del af dem befandt sig i en særligt udsat position på arbejdspladsen i kraft af deres status som studentermedhjælpere, ungarbejdere, praktikanter, freelancere, midlertidigt ansatte osv. Vi var bekymrede for om de tiltag, som arbejdspladserne, institutionerne og fagforeningerne iværksætter, overser denne vinkel på problematikken. Workshoppene fokuserede derfor på, hvad vi kan stille op.

Fælles research og case-arbejde

Vi tilrettelagde begge workshops som en kombination af oplæg, fælles udforskning og case-baserede øvelser. De udvalgte cases blev vinklet sådan, at løsningsforslagene og handlemulighederne ikke var rettet mod det enkelte individ, som har været udsat for sexisme. Vi undersøgte i stedet hvad fagforeningerne, arbejdspladserne og forskellige fællesskaber kan gøre. Deltagerne kom op med gode og indsigtsfulde input til, hvordan vi kollektivt kan forstå og adressere koblingen mellem sexisme og prekært arbejde. Vi diskuterede bl.a. magtforhold, advocacy, jura, alliancer, uddannelsesinstitutionernes og fagforeningernes rolle.

Workshop: Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus

Kooperativt iværksætteriPå Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus’ kooperative festival faciliterede vi en workshop, hvor vi introducerede den kooperative tanke og guidede deltagerne gennem en række beslutningsprocesser og diskussioner med udgangspunkt i deres egne virksomhedsideer.

Byg jeres eget kooperativ

Deltagerne blev på workshoppen introduceret til den kooperative tanke og nogle af de grundlæggende spørgsmål, man som kooperativ skal arbejde med i sin opstartsfase. Workshoppen byggede på en eksplorativ og participatorisk deltagelsesform, hvor deltagerne arbejdede med deres egne virksomhedsideer og sparrede med hinanden peer-to-peer. Gennem øvelser, der simulerer beslutninger og processer i etableringen af et kooperativ, diskuterede og reflekterede deltagerne over muligheder og konsekvenser ved forskellige valg. De blev i processen løbende klædt på med viden og inspiration.

Kooperativt netværk i Aarhus

Deltagerne fik værktøjer til selv at kunne fortsætte udviklingen af deres kooperative virksomheder på et tidligt stadie. Workshoppen bidrog desuden til at fremme lokal netværksdannelse i Aarhus for folk med interesse i det kooperative.Undersøgelse: Forbundet Arkitekter og Designere

Corona som kollektiv mulighedMidt i corona-lock-down inviterede vi FAODs medlemmer til en kreativ og skabende workshop, som handlede om at se corona som en kollektiv mulighed. Resultatet blev en samskabt digital zine.

Sammen om et fælles tredje

Formålet med workshoppen ‘Corona som kollektiv mulighed’ var at dele erfaringer fra arbejdslivet under corona og udveksle ideer til, hvordan vi bliver mere kollektive, fællesskabende, samarbejdende og støttende i vores arbejdsliv og brancher. Workshoppen bestod af oplæg, samtalesessioner og kreativ udfoldelse i Google Slides, hvor deltagerne i fællesskab skabte en digital zine. Vi valgte at deltagerne skulle være sammen om et fælles tredje – et kreativt produkt – for at sætte skub i samtalerne og skabe en følelse af samhørighed.

Samskabt zine

Zinen behandler de problemstillinger på arbejdsmarkedet, som corona sætter en fed streg under, fx manglende rettigheder for freelancere, underbetalt arbejde og magthierarkier mellem forskellige fagligheder. Derudover kom deltagerne med bud på, hvordan vi i fællesskab finder løsninger og alternativer.

Se den samskabte zine her!Workshoppen blev afviklet som en del af vores undersøgende samarbejde med FAOD.

Workshopforløb: FAOD, Forbundet Arkitekter og Designere

Let’s Talk about MoneyVi udviklede et torsdagsbar-koncept til FAOD, hvor deltagerne kunne tale om løn på en kærlig og konstruktiv måde. En tematik der ellers ofte er tabubelagt.

Bryd tavsheden

Fagforeninger er sat i verden for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for deres medlemmer. Ikke desto mindre har både medlemmer og fagforeninger svært ved at greje, hvordan man tager hul på snakken om løn og de problemstillinger, der kan være forbundet med løn på det ikke-overenskomstdækkede jobmarked. Vi inviterede derfor ind til et arrangement, hvor temaet var løn og intet andet.

Live brevkasse og samtalesalon

Til torsdagsbaren lagde vi ud med en live brevkasse, hvor anonymiserede dilemmaer om løn blev taget op af et panel. Brevkassen blev efterfulgt af faciliterede samtaler, hvor deltagerne med udgangspunkt i samtalekort delte deres erfaringer og dilemmaer om løn. Der blev både talt om underbetalt arbejde, værdisætning, forhandling og gratis arbejde, og både deltagerne og brevkassepanelet diskede op med en masse skønne ideer, løsningsforslag og lavpraktiske tips.Arrangementet blev afviklet som en del af vores samarbejde med FAOD.

Workshop: DM

Anti-hierarkisk organiseringDM (tidl. Dansk Magisterforening) har mange aktive, som indgår i medlemsnetværk. Vi blev inviteret til at holde et webinar, som skulle give medlemmerne inspiration og inputs til, hvordan de kan arbejde anti-hierarkisk og handlingsorienteret i deres netværk.

Anti-hierarkisk organisering er et alternativ til traditionel virksomheds- og foreningsledelse. Det er en dynamisk og tidskrævende størrelse, som kræver omsorg og kontinuerlig opmærksomhed på magtstrukturer og rollefordeling, men som til gengæld kan skabe ligeværdige samarbejder og give plads til det hele menneske på arbejdspladsen. I Flexwerker arbejder vi aktivt og kontinuerligt med, hvordan vi organiserer os, og for os handler det anti-hierakiske bl.a. om at skabe autonomi og engagement ved at decentralisere dele af vores beslutningsprocesser – og ved at arbejde med roller i stedet for titler.

På webinaret fik deltagerne:

 • Inspiration til at gøre fælles handling til en central del af deres netværk
 • Værktøjer til intern organisering
 • Eksempler på anti-hierarkiske netværk, organisationer og sammenslutninger i Danmark og i udlandet
 • Mulighed for fælles refleksion med andre medlemmer af netværket eller på tværs af netværk


Arrangementet blev afholdt online med DM som arrangør.

Oplæg: RMC

Fremtidens arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdereSom en del af eventrækken Spring Gatherings stillede RMC, Rytmisk Musikkonservatorium, skarpt på arbejdsvaner, magtstrukturer og sikkerhedsnet i kunst- og kulturbranchen. Flexwerker var inviteret med til debatten om fremtidens arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere.

Vi bidrog bl.a. med:

 • En afklaring af begreberne prekarisering, prekaritet og prekariat
 • Identifikation af indre og ydre konsekvenser ved usikre og løse ansættelsesforhold
 • Eksempler på hvordan man kan organisere sig

Flexwerker deltog sammen med komponist Asger Nordtorp Pedersen (Guldimund) og kunstner Rosa Marie Frang (Rosas Reality Radio). Debatten blev modereret af Clara Marie Blicher Friis fra LEAP Workspace.

Oplæg: DM

Barrierer for kooperativt iværksætteriTil arrangement “Medarbejdereje – Fremtidens virksomhedsform?” blev vi af DM (tidl. Dansk Magisterforening) inviteret til at give vores perspektiv på, hvordan vi kan nedbryde barrierer for at stifte demokratiske virksomheder i Danmark.

I Flexwerker arbejder vi aktivt for at fremme den kooperative dagsorden. Som nyt kooperativ er barriererne for opstart stadig friske i vores hukommelse, og vi var derfor glade for at give vores besyv med til dette arrangement, hvor ny forskning fra CBS også blev præsenteret.

Vi bidrog med følgende pointer:

 • Juraen på området er uklar, og det er ikke nemt at finde relevant rådgivning.
 • Kooperativt iværksætteri er mere og andet end vækst, opskalering og lyseblå skjorter. Den centrale fællesskabsorienterede komponent i et kooperativ kræver opmærksomhed fra start på lige fod med markedsføringsplaner, risikoanalyser og forretningsplaner.
 • Inkubatorer o.lign. er rigtig godt, men der er også behov for et langsigtet perspektiv, som fremmer kooperativ dannelse og gøder en kooperativ, demokratisk kultur.

Arrangementet blev afholdt online med DM som arrangør.

Workshop: Krogerup Højskole

Kollektive metoder og handlingerPå Krogerup Højskole underviste vi et hold elever i kollektive metoder og organisering. Det kom der både en kæmpecollage, et samskabt digt og en række handlingsforslag ud af.

Fremtidsstress og nærvær

På Krogerup Højskole introducerede vi eleverne til en række kollektive værktøjer: basisgruppemetoden, kooperativer, kollektive arbejdsformer og beslutningsprocesser. Det var dog vigtigt for os, at teorien blev anvendt og omsat til egentlige handlinger. I samtalerne med eleverne var dilemmaet mellem fremtidsstress og nærvær en gennemgående problemstilling, og vi valgte derfor, at resten af undervisningen skulle koble denne tematik til konkrete handlinger.

Kollektive arbejdsstationer

Samtalerne om fremtidsstress og nærvær manifesterede og dokumenterede vi på forskellige arbejdsstationer. En af arbejdsstationerne var et skriveværksted, hvor vi kollektivt skrev tanker og refleksioner ned. Sætningerne var allemandseje og blev redigeret kollektivt med inspiration fra Søren Ulrik Thomsens digt ‘Det værste og det bedste’ (2002). Resultatet udgav vi på Instagram. Se digtet her.

»Jeg var fuldstændig blown over Flexwerkers kollektive arbejdsstationer. I arbejdsstationerne fik eleverne hurtigt omsat abstrakte tanker til fine produkter, for eksempel et digt og en collage. Det var en meget fin og konkret måde at opleve en kollektiv arbejdsproces på.«

Clara Nepper Winther, højskolelærer på Krogerup Højskole

»Det allerbedste ved Flexwerkers workshop var handlingsdelen. Til workshops taler man meget og reflekterer meget, men man bliver bare ved ordene. Det var fedt at se vores refleksioner blive til handlinger og produkter«

Ida Skovrup-Gormsen, elev på Krogerup Højskole

Workshop: Roskilde Festival Højskole

Kollektiv organisering, aktivisme og forandringFor eleverne på Roskilde Festival Højskole faciliterede vi en workshop, som handlede om at finde kollektive løsninger på individuelle problemstillinger på arbejdsmarkedet.

Unges første møde med arbejdsmarkedet

På workshoppen inviterede vi eleverne fra Roskilde Festival Højskole til at kortlægge de problemstillinger, de indtil videre er stødt på på arbejdsmarkedet. Til trods for deres unge alder var det ikke så lidt. Sexisme, underbetalt arbejde, dårlig behandling, arbejdspres og underbemanding var blot nogle af de problemstillinger eleverne fremhævede.

Kollektive løsninger

De fleste unge er ikke organiserede i deres første jobs, og de mangler viden om deres grundlæggende rettigheder på arbejdsmarkedet. Det virker som om overleveringen mellem generationer er gået tabt. Vi arbejdede derfor med, at eleverne på baggrund af en kollektiv samtalemodel (basisgruppen) skulle reflektere over, hvilke kollektive løsninger der kunne være på de problemstillinger, de hver især er stødt på.

Formålet med workshoppen var at synliggøre de strukturelle problemer på arbejdsmarkedet og bidrage til en øget kollektiv orientering blandt de unge.

Udgivelse:

Magasinet FlexwerkerMagasinet Flexwerker er en gul tryksag, der udforsker vilkårene på det prekære arbejdsmarked og peger på alternativer. I kan downloade magasinet som pdf her.

I magasinet kan I:

 • møde flexwerkere i prekære ansættelser og se prekære selvportrætter
 • finde jobsøgningskritiske digte
 • læse om det grænseløse arbejdsliv og om det problematiske ved ulønnet praktik
 • lade jer inspirere af kollektive organiseringsformer som de ser ud i kontorfællesskaber, i basisgrupper og i Berlin
 • finde litteraturanbefalinger

Magasinet er skabt kollektivt

I juni 2019 udgav vi magasinet Flexwerker, som et resultat af en kollektiv proces. Store dele af indholdet er skabt på åbne workshops, hvor vi i fællesskab har udforsket vores prekære arbejdsliv og hjulpet hinanden med at få øje på alternativer til den måde, vi skruer vores arbejdsliv sammen på i dag. Andet indhold er indhentet på et open call, og resten har vi som kollektiv forfattet. Med magasinet ønsker vi at skabe identifikation og tilhør ‘flexwerkere’ imellem og sætte ord på vores udfordringer og drømme.

Magasinet er skabt med støtte fra Dansk Magisterforening. I alt har over 100 mennesker bidraget.Event:

Stormøde om kooperativerVi inviterede åbent ind til et arrangement, hvor vi udforskede potentialerne i de kooperative virksomhedsformer for videns- og kulturarbejdere. Over 100 mennesker dukkede op.

Værdibaseret arbejde er fremtiden

Med indspark fra kooperativet Analyse & Tal, Dansk Magisterforening, Foreningen til etablering af Det Frie Universitet og samtaler blandt deltagerne tonede særligt tre pointer frem:

 • Kooperativer baseret på immaterielt (videns)arbejde er ikke utænkelige. Det viser eksempler fra både Danmark og udlandet.
 • Videns- og kulturarbejdere kan stå stærkere i kooperativer, end som soloselvstændige, freelancere og prekariseringsramte løsarbejdere – men det er ikke en gylden løsning.
 • Værdibaserede virksomheder, hvor medbestemmelse og samfundsengagement er de vigtigste grundsten, er i fremgang, og fremtidens vidensarbejde ser ud til at være værdidrevet.

Hvor er de akademiske og kunstneriske kooperativer?

Baggrunden for aftenen var en undren: Håndværkerne har dem, forsyningssektoren har dem, men hvorfor er der ikke flere akademiske og kunstneriske kooperativer? Vi synes, der var behov for et fælles, undersøgende rum, hvor vi sammen kunne blive klogere på kooperativerne. Vi delte de tanker, vi har gjort os i Flexwerker, fik oplæg til inspiration og havde gode samtaler med hinanden.

Læs vores efterrefleksioner fra arrangementet herArrangementet blev til i samarbejde med foreningen Próblema og med støtte fra Støberiet, Kooperationen og Dansk Magisterforening.

Intervention:

Opråb! På Aalborg UniversitetPå Aalborg Universitet Cph skabte vi en installation med et akut opråb. “Stoleleg er spild af talent”, “Vi er her kun midlertidigt” og “Vi kan ikke overskue at blive gravide” er nogle af de udsagn, ansatte valgte at pryde deres forhal med.

Flexwerker som samtalestarter

Midlertidigt ansatte fra Aalborg Universitet havde inviteret os med til et AC-klubmøde for at starte en debat om prekarisering på universitetet og inspirere til at danne fællesskaber blandt personalet. Vi faciliterede en workshop, som kortlagde udfordringerne forbundet med midlertidige ansættelser på AAU – både for den enkelte og for arbejdspladsen – og vi igangsatte samtaler om mulige tiltag, der kan afhjælpe problemet.

Midlertidig installation

Som en ekstra overraskelse fra vores hånd manifesterede workshoppen sig i en samskabt installation i universitetets forhal med det formål at skabe fælles handling og akut opmærksomhed på problemet på hele universitetet, bl.a. fordi løse ansættelser også rammer de fastansatte.Event:

Release-arrangement for Magasinet FlexwerkerVi lavede et alternativt take på en konference og inviterede i forbindelse med udgivelsen af magasinet Flexwerker til en eftermiddag og aften, hvor arbejdsliv for alvor blev sexet op.

Indhold blev vækket til live

Vi spurgte os selv, hvordan vi kunne formidle indholdet i magasinet og samtidig skabe et rum, som indbød til samtaler og fællesskab. Løsningen blev et stort og åbent arrangement, som forenede fredagsbar og fest med kreative, formidlende indslag.

Aftenen bød på

 • Live brevkasse
 • Anti-networking-samtaler
 • Oplæsninger
 • Råbekor
 • Arbejdslivstarot
 • Koncert

Arrangementet blev skabt med støtte fra Dansk Magisterforening.

Workshop:

CollageportrætterMidlertidigt ansatte fortolkede deres forhold til arbejdsmarkedet i farverige collageportrætter. Vi afsluttede workshoppen med en fernisering, hvor saltstænger og bobler blev ledsaget af præsentationer og fælles samtaler om arbejdslivets op- og nedture.


Workshop med tryk på work

Collageportrætterne er blevet til på en workshop, vi afholdt i galleriet | meter |. Produktionen af portrætter var omdrejningspunktet for en aften, hvor vi og deltagerne delte og dokumenterede vores arbejdsmarkedsfortællinger i collageform, fordi vi havde et ønske om at udforske, konkretisere og nuancere, hvem ‘flexwerkerne’ er.

Portrætproduktionen blev indledt med og efterfulgt af en række samtaler om vores oplevelser på det prekære arbejdsmarked.Workshop:

Fælles jobsøgningsdigteFor at skabe distance til det uendelige hav af jobannoncer og robuste floskler, der præger det prekære arbejdsmarked, fandt vi sakse og limstifter frem og faciliterede en kærlig og kritisk workshop om jobsøgning.

Poetiske fællesdigte

Kombinationen af buzzwords og bullshit fra både jobopslag og jobansøgninger blev på workshoppen “Buzzwords, bullshit og jobannoncer” til en række poetiske fællesdigte. De skal inspirere endnu flere til at sætte jobsøgningen i et kritisk lys og tænke bullshit! når ordene omstillingsparat og agil figurerer i jobannoncerne.

Kritik gennem humor og distance

Hvordan ser jobopslag ud på et usikkert arbejdsmarked? Hvordan sælger arbejdsgiveren egentlig det fleksible, prekære liv, så vi køber det uden tøven? Og hvad gør vi som flexwerkere for at gøre os attraktive for det prekære arbejdsmarked?

Det satte vi os for at undersøge på workshoppen. Vi tog de analytiske briller på og så nærmere på det ocean af jobopslag, vi som flexwerkere svømmer rundt i, og de ansøgninger vi producerer som svar på de mange jobopslag. Vi delte passager fra egne jobansøgninger, og klippede det hele i stykker i kollektiv modstand.

Workshoppen blev afholdt på LiteraturHaus.

Workshop:

Diagrammer og drømmeBevægelige gulvdiagrammer dannede på denne workshop rammen om en workshop om løn- og arbejdsvilkår. Vi blandede kritik med utopisk tænkning og åbnede op for nye tanker om vores kollektive arbejdsmarked og fremtid.

Kortlægning af arbejdslivet

På denne workshop inviterede vi deltagerne til at kortlægge deres arbejdsliv på flydende gulvdiagrammer for at starte en samtale om arbejdsvilkår og -liv. Deltagerne dykkede ned i forholdet mellem deres nuværende arbejdsliv og det arbejdsliv, de drømmer om, ud fra forskellige parametre som:

 • Løn
 • Sikkerhed
 • Tid
 • Fællesskaber
 • Organisering
 • Balance
 • Arbejdsglæde
 • Behov
 • Konkurrence

Befriende nødvendig workshop

Kortlægningen affødte samtaler om vilkår, manglende vilkår og konsekvenserne ved et fleksibelt arbejdsmarked. Vi blev klogere på nuancerne i vores individuelle situationer og opdagede, at det er vanskeligt at skelne mellem frivillig og ufrivillig prekaritet.

Efterfølgende blev workshoppen af deltagerne beskrevet som befriende, grænseoverskridende og nødvendig.Workshoppen blev afholdt hos Frontløberne i Aarhus.

Podcast:

Planet MidlertidigPlanet midlertidig er en podcastserie, der ser nærmere på livet som ‘flexwerker’.

Et underligt, midlertidigt arbejdsmarked

Arbejdsmarkedet forandrer sig, og flere og flere falder uden for den traditionelle lønmodtagerboks. I denne podcastserie ridder vi med på flexwerkernes op- og nedture og prikker til tabuer og åbne sår, som arbejdsmarkedet har forvoldt.

Kloge gæster deler erfaringer

Med i studiet har vi en række gæster, der kender det prekære arbejdsmarked på godt og ondt. De hjælper os med at udforske, hvad det gør ved en person at hoppe fra arbejdsplads til arbejdsplads, at være inde og ude af dagpengesystemet og have en ukendt, økonomisk fremtid – og hvad det gør ved et samfund.

Workshop:

Skriveworkshop #1 - ManifestFlexwerkermanifestet er blevet til på et skriveværksted og er efterfølgende samlet og redigeret af Flexwerker.

Kontakt os hvis manifestet skal op at hænge på dit kontor.

Workshop:

Skriveworkshop #2
- Eksperimenterende skrivesession i Google DocsI denne workshop inviterede vi projektansatte, freelancere, kombinatører og løstansatte til at kortlægge, hvordan deres liv havde forandret sig under COVID-19. I fællesskab skulle vi skrive os ind på de nye bekymringer, som corona-pandemien har frembragt. Alt var i princippet tilladt i dokumentet, man måtte bare ikke slette en andens tekst.

Til sidst sad vi med et 11 sider langt vidnesbyrd. Vidnesbyrdet indeholdt alt fra visioner til frygten for fremtiden til surdej og hjælpepakker, der var store og vilde samt små og krøllede tanker om flexwerker-livet under Corona. Workshoppen var en metode, hvor den enkelte, skrøbelige stemme ikke skulle stå frem alene, men hvor vi i stedet fik samlet et kor af mangfoldige stemmer og liv.

Flexwerker færdigredigerede den samlede tekst, som er blevet udgivet som blog i Magisterbladet og som en Instagram-udgivelse.

Blogindlægget kan læses her!»Vores samfund og socialisering byder os at vende alting indad og gøre alting til personlig skam. Jeg syntes, det var så fedt og kærligt, at I inviterede til at udstille de kræfter, der gør, at man kan få det så skod med sig selv, bare fordi man ikke kan få et fucking job«

Freja Olesen, workshopdeltager

»Skrivesessionen skabte et trygt forum, hvor man anonymt kunne dele tanker om (arbejds)livet under corona-krisen. Der var plads til både individuelle tankestrømme og forskellige former for samtaler, og det var opløftende at tanker og oplevelser, der kunne være sårbare og forbundet med meget usikkerhed, fik lov at flyde frit.«

Katja Sara Pape de Neergaard, workshopdeltager

Formidling:

Interviewbaseret formidlingFor at nuancere og dokumentere et arbejdsmarked i forandring har vi har foretaget en række interviews og omsat dem til forskellige artikelformer.
 • En portrætserie med fire forskellige arbejdere, der falder uden for den klassiske 9-17-boks.
 • Et interview med direktøren i kooperativet Knowledge Worker, der har trodset forestillingen om, at akademikere skal beskæftiges som lønmodtagere.
 • Et interview med kunstner Emilia Bergmark og kurator Miriam Wistreich om deres erfaringer med at organisere sig i basisgrupper.
 • En reportage fra fire kontorfællesskaber i København.
Udgivelse:

BlogPå Magisterbladet.dk blogger vi om prekariseringsrelevante emner og arbejdsliv i det hele taget – Om håb, drømme og kollektiv handling.

Kollektiv kritik

Med en kollektiv stemme udgiver vi blogindlæg på Magisterbladet.dk, som er Dansk Magisterforenings fagblad. Vi har bl.a. skrevet til et kritisk indlæg, hvor vi opfordrer a-kasserne og fagforeningerne til at huske deres kollektive ophav og et indlæg om kooperativernes potentiale. Sidstnævnte som en collage af lyd og tekst.

Læs med her!

Workshop:

Byg en fagforeningFremtidsværkstedet mødte byggepladsen, da deltagerne på denne workshop designede og formgav fremtidens fagforeninger.

Fiktive fagforeninger

På denne workshop udtænkte, designede og byggede deltagerne fiktive fagforeninger af papkasser, papir og piberensere. Fagforeningerne skulle imødekomme de problemer, de eksisterende fagforeninger har med at organisere og repræsentere ukurante medarbejdere, fx freelancere, projektansatte og kombinatører. Resultatet blev fagforeninger, der emmer af nærvær og nytænkende organisering.

Workshoppen blev afholdt i det kunstnerdrevne udstillingssted TEGN: Art-space.